Všeobecné obchodní podmínky

Přestože společnost E.ON Drive Infrastructure GmbH vynaloží přiměřené úsilí, aby na tyto webové stránky zařadila přesné a úplné informace, společnost E.ON Drive Infrastructure GmbH neposkytuje žádná prohlášení ani záruky, že informace poskytnuté prostřednictvím těchto webových stránek, včetně hypertextových odkazů použitých přímo nebo nepřímo z těchto webových stránek, jsou přesné, úplné nebo aktuální. Společnost E.ON Drive Infrastructure GmbH může provádět změny v informacích na těchto webových stránkách, a to kdykoli, bez předchozího upozornění a nezavazuje se tyto informace aktualizovat. Hypertextové odkazy uvedené na webových stránkách jsou myšleny pouze jako pohodlné odkazy pro návštěvníky a uvedení jakéhokoli odkazu neznamená souhlas společnosti E.ON Drive Infrastructure GmbH s těmito stránkami. Společnost E.ON Drive Infrastructure GmbH neodpovídá za obsah žádných odkazovaných stránek nebo odkazů obsažených na odkazovaných stránkách.
Obsah těchto webových stránek je chráněn autorskými právy. Společnost E.ON Drive Infrastructure GmbH vám však tímto uděluje právo ukládat a reprodukovat jakýkoli text poskytnutý na této webové stránce. Z důvodů ochrany autorských práv však není dovoleno ukládat ani reprodukovat žádné obrázky a grafy zobrazené na této webové stránce.
Informace obsažené na této webové stránce nepředstavují nabídku k prodeji ani žádost o nabídku ke koupi jakýchkoli cenných papírů a neměly by se na ně spoléhat v souvislosti s jakýmkoli investičním rozhodnutím.

Společnost E.ON SE v žádném případě neodpovídá za žádné zvláštní, nepřímé nebo následné škody nebo jakékoli škody vzniklé v důsledku ztráty užívání, dat nebo zisku, ať už v rámci smluvního jednání, nedbalosti nebo jiného protiprávního jednání, vzniklé v souvislosti s používáním nebo plněním dokumentů, služeb nebo informací dostupných na této webové stránce.